Main Menu

ECON

Dr. Xin Feng

Nanjing University

Information System

Prof. J. Leon Zhao

City University of Hong Kong

ACCT

Prof. Miao Bin

The Hong Kong Polytechnic University

ACCT

Prof. Guan Yuyan

City University of Hong Kong

MKT

Prof. Tuan Q. Phan

The University of Hong Kong